شرکت پویا راهبرد آذربایجان

وبینار آموزشی بحران کرونا و استراتژی دیجیتال مارکتینگ

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تبریز برگزار میکند :

وبینار آموزشی بحران کرونا و استراتژی دیجیتال مارکتینگ  (به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا میشود)

مدرس : دکتر جعفر آقازاده

توسط
تومان